മികച്ച ജീവിത ശൈലി വളർത്തിയെടുക്കാൻ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ മണപ്പുറം യോഗ സെന്റർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

തൃശ്ശൂർ: മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണപ്പുറം യോഗ സെന്റർ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. തൃശ്ശൂർ എംജി റോഡ് ബ്രഹ്മസ്വം മഠം ശ്രീ ശങ്കര കോംപ്ലക്സ് രണ്ടാം നിലയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച യോഗ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമം കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമം മഠാധിപതി പരംപൂജ്യ ചിദാനന്ദപുരി... Read more »