റോഡ് യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മാപ്മൈഇന്ത്യ, മോർത്ത്, ഐഐടി മദ്രാസ് എന്നിവ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു

കൊച്ചി: ഭാരത് സർക്കാരിൻറെ റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് & ഹൈവേ മന്ത്രാലയം, ഐഐടി മദ്രാസ്, മാപ്സ്, ജിയോസ്‌പേഷ്യൽ, ലൊക്കേഷൻ അധിഷ്‌ഠിത ഐഒടി എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആന്റ് ടെക്‌നോളജി പ്രൊഡക്ട് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കമ്പനിയായ മാപ്‌മൈഇന്ത്യയും ഡ്രൈവർ- റോഡ് സുരക്ഷ മച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക... Read more »