ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് സുവിശേഷ യോഗം – മാർച്ച് 19 നു ഞായറാഴ്ച : ജീമോൻ റാന്നി

ഹൂസ്റ്റൺ: ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് (CRF ) ൻറെ ആഭിമുഘ്യത്തിൽ നടത്തി വരാറുള്ള വാർഷിക സുവിശേഷ യോഗം ഈ വർഷം മാർച്ച്…