മാവേലി നോൺ- സബ്സിഡി ഉത്പന്നങ്ങൾ: കഴിഞ്ഞ വർഷം സപ്ലൈകോയ്ക്ക് 665.72കോടി രൂപയുടെ വിൽപ്പന

കഴിഞ്ഞ വർഷം (2022) ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ ശബരി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 665.72 കോടി രൂപയുടെ മാവേലി…