എംബിഎൻ ഫൗണ്ടേഷൻ മ്യൂസിക് ടാലന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രാേഗ്രാമിന് തുടക്കമായി : മൊയ്തീന്‍ പുത്തന്‍‌ചിറ

ന്യൂജെഴ്സി: അമേരിക്കൻ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സംഗീതാഭിരുചിയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ സർഗ്ഗസിദ്ധി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും, സംഗീത പാഠങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എം.ബി.എൻ ഫൗണ്ടേഷൻ…