മാധ്യമഭാഷ വട്ടമേശ സമ്മേളനം 9 ന്

മലയാള മാധ്യമ ഭാഷാശൈലി പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കേരള മീഡിയ അക്കാദമി മാർച്ച് 9 ന് തിരുവനന്തപുരം മസ്‌കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വട്ടമേശ സമ്മേളനം…