പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കാർഷീക പദ്ധതികൾക്കു ധനസഹായം നൽകും, മന്ത്രി പി പ്രസാദ്

ന്യൂയോർക് :വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടും  ,പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചും  കേരളത്തിൽ  തിരിച്ചെത്തിയ  പ്രവാസി മലയാളികൾ കാർഷീക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കാൻ ശ്റമിച്ചൽ …