വിദ്യാകിരണം കർമപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഹരിത വിദ്യാലയം എന്ന ആശയസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ക്യാമ്പിന് കാസർഗോഡ് തുടക്കം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ഹരിത കേരളം മിഷൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാമ്പ് ഫോർ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഫൺ ടൈം (ക്രാഫ്റ്റ്‌ -22) ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു. കാസർകോട്... Read more »