കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായി കൂടുതല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ ലഭ്യമാക്കും: ജില്ല കളക്ടര്‍

ആലപ്പുഴ:  കുട്ടികള്‍ക്ക് ‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനാവശ്യത്തിനായി കൂടുതല്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതിനായുള്ള നടപടികള്‍…