കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ വിജിലൻസ് കോടതികൾ അനുവദിക്കും

വിജിലൻസ് കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ വിജിലൻസ് കോടതികൾ അനുവദിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വിജിലൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ…