സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്ത് മൗലിക ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം – മുഖ്യമന്ത്രി

കെൽട്രോൺ അമ്പതിന്റെ നിറവിൽ * അടുത്ത വർഷം കെൽട്രോണിനെ 1000 കോടി വിറ്റുവരവുള്ള സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റും * 1000 കോടി നിക്ഷേപമുള്ള…