നിപ്മർ റീഹാബ് ഓൺ വീൽ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തി

  പാലക്കാട് : സംസ്ഥാന സാമൂഹ്വ നീതി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൃശൂർ കല്ലേറ്റുംകര നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ (നിപ്മർ ) സഞ്ചരിക്കുന്ന റീഹാബ് യൂണിറ്റായ റീഹാബ് ഓൺ വീൽ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തി. അഗളി ഐസിഡിഎസ് ഓഫിസിൽ കുട്ടികളുടെ ഏളി ഇൻ്റെർവെൻഷൻ... Read more »