നിപ്മർ റീഹാബ് ഓൺ വീൽ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തി

  പാലക്കാട് : സംസ്ഥാന സാമൂഹ്വ നീതി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൃശൂർ കല്ലേറ്റുംകര നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ്…