“പെയ് ഡു ടൈം ഓഫിനു “കാരണം കാണിക്കേണ്ടതില്ല ഇല്ലിനോയിസ് ഗവർണർ നിയമത്തിൽ ഒപ്പു വെച്ചു

ചിക്കാഗോ (എപി) -തൊഴിലാളികൾക്ക് പെയ് ഡു ടൈം ഓഫ് ആവശ്യമെങ്കിൽ കാരണം കാണിക്കാതെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി അനുവദിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ ഇല്ലിനോയി ഗവർണർ…