സര്‍ക്കാര്‍ വാര്‍ഷികത്തിന് 125 കോടി അനുവദിക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കല്ലാതെ മാറ്റാര്‍ക്കും ഉണ്ടാകില്ല – പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്‌

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ദിരാ ഭവനില്‍ നല്‍കിയ ബൈറ്റ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും സര്‍ക്കാര്‍ വാര്‍ഷികത്തിന് 125 കോടി അനുവദിക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കല്ലാതെ…