ഓ മൈ ഡീയർ രൂപാ! : ഡോ. മാത്യു ജോയിസ് ലാസ് വേഗാസ്

തെറ്റിദ്ധരിക്കയൊന്നും വേണ്ടാ, ഇത് മറ്റൊരു ആനക്കാര്യമാണ് . ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്, സാധാരണ ഇൻഡ്യാക്കാരനും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾക്കും ഇന്ത്യൻ കറൻസിയായ ഇന്ത്യൻ…