സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ ‘ഓഞ്ചെ’ 16ന് തുടങ്ങും

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിലെ വിഷ്വൽ ആർട്സ് വിഭാഗത്തിലെ ബി. എഫ്. എ. ( 2019-2023 ബാച്ച് ) വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആർട്ട്…