കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന വേതനം നൽകാൻ ഉത്തരവ്

കാസർഗോഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, പരപ്പനങ്ങാടി ലാബ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന വേതനം നൽകാൻ ഉത്തരവായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച…