യോഗ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

തൃശൂർ : മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ മായോഗ സെന്റർ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചു യോഗ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ത്യശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിങ്…