ശാരീരിക അളവെടുപ്പ് 3, 4, 5 തീയതികളിൽ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തുറമുഖ/ഹൈഡ്രോഗ്രോഫിക്ക് സർവ്വേ വിംഗ് വകുപ്പിൽ സീമാൻ തസ്തികയുടെ (328/19) തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ജനുവരി 31ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി…