കാര്‍ഷിക പമ്പുകള്‍ സൗരോര്‍ജവത്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പി.എം. കുസും പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്കും ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പിനും കര്‍ഷകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാകുന്ന പി.എം കുസും പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സഹായവുമായി എന്റെ കേരളം പ്രദർശനം. പദ്ധതി…