റോഡുകളുടെ ഡിഫക്ട് ലയബിലിറ്റി കാലാവധി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ചരിത്രപരമായ നടപടി:മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

തിരുവനന്തപുരം: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള രണ്ടായിരത്തിലധികം റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ശേഷം കേടുപാടുകള്‍ കൂടാതെ കരാറുകാരന്റെ ബാധ്യതയില്‍ പരിപാലിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ…