ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി; പരിശോധന ശക്തം

പഴകിയ മത്സ്യം നശിപ്പിച്ചു ആലപ്പുഴ: മത്സ്യത്തിന്റെ മായം കണ്ടെത്താനും സുരക്ഷിത മത്സ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാനുമായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി…