സാന്ത്വന പ്രവാസി ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ റെക്കോഡ് ഗുണഭോക്താക്കൾ

നോർക്ക റൂട്ട്‌സിന്റെ് പ്രവാസി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയായ സാന്ത്വന പദ്ധതി വഴി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം നടന്നത് റെക്കോഡ് സഹായവിതരണം. 4614 പേർക്ക് 30 കോടി രൂപയാണ് 2021-2022ൽ വിതരണം ചെയ്തത്. പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 100 ശതമാനം വിനിയോഗത്തോടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് സാന്ത്വന എത്തിയത്.... Read more »