സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല : പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 24ന് ആരംഭിക്കും

അപേക്ഷകൾ മാർച്ച് 10 വരെ. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര, ഡിപ്ലോമ, പി.ജി. ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 24ന്…