ഖരമാലിന്യപരിപാലനം നാടിന്റെ മുഖം മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അവസരം: ജില്ലാ കളക്ടർ

കെ.എസ്.ഡബ്ല്യു.എം.പി ജില്ലാ പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യുണിറ്റ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖരമാലിന്യപരിപാലനത്തിലൂടെ നാടിന്റെ മുഖം മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന അവസരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാ…