വ്യവസായി ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവം പരിഗണിക്കും – വ്യവസായമന്ത്രി

വ്യവസായ മേഖലയിലെ ഉണർവിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കൂട്ടായ ശ്രമമുണ്ടാകണം പ്രമുഖ വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ കിറ്റെക്സിന്റെ ചെയർമാൻ സാബു ജേക്കബ് ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ…