കെഎസ്ആര്‍ടിസി പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം എല്‍ഐസിയെ ഏല്‍പ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണം : റ്റിഡിഎഫ്

കെഎസ്ആര്‍ടിസി പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം എല്‍ഐസിയെ ഏല്‍പ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണം:റ്റിഡിഎഫ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം എല്‍ഐസിയെ ഏല്‍പ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തില്‍ നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍…