മഹാത്മാ ഗാന്ധിയേയും ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല: മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയേയും ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല ;വാരിയംകുന്നത്ത്  കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സ്വാതന്ത്ര്യ…