യുപിഐ മുഖേന ചെറുകിട ബിസിനസ് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗ്രോ എക്സ് ആപ്പുമായി യു ഗ്രോ ക്യാപിറ്റൽ

കൊച്ചി: ഡേറ്റാടെക്ക് ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ യു ഗ്രോ ക്യാപിറ്റൽ എംഎസ്എംഇകൾക്ക് യുപിഐ മുഖേന ഈട് രഹിത ഡിജിറ്റൽ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്ന…