കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പ്രകീർത്തിച്ച് UNICEF – മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പ്രകീർത്തിച്ച് UNICEF, സാധ്യമായ സഹായങ്ങൾ രാജ്യന്തര ഏജൻസി ഉറപ്പ് നൽകിയെന്ന് UNICEF പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മന്ത്രി…