യു എസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം ആൻജി ക്രെയ്ഗ്, എലിവേറ്ററിൽ വച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി പോലീസ്

2 018-ൽ മിനസോട്ടയിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട , കോൺഗ്രസിലെ ആദ്യ എൽ ജി ബി റ്റി അംഗമായ ആൻജി ക്രെയ്ഗ്, (ഡെമോക്രറ്റിക്)…