ആര്‍ദ്ര വിദ്യാലയം; ഹെല്‍ത്തി ലൈഫ് ക്യാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങി

നവകേരളം കര്‍മ്മപദ്ധതിയില്‍ ആര്‍ദ്രം മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിദ്യാകിരണത്തിന്റെയും ഹരിതകേരളം മിഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന ഹെല്‍ത്തി ലൈഫ് ക്യാമ്പയിന് പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗവ. ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി…