കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഈ പോക്ക് എങ്ങോട്ട് ,അകറ്റി നിർത്തലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ആർക്കുവേണ്ടി ?ജെയിംസ് കൂടൽ

ഭാരതത്തിന്റെ മുഖശ്രീയായ നാനാകത്വത്തിലെ ഏകത്വം എന്ന മഹത്തരമായ ആശയംപോലെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസും എല്ലാ കാലത്തും ശ്രദ്ധനേടിയത്. വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങള്‍, വ്യക്തികള്‍, ചിന്താഗതികള്‍… അപ്പോഴും…