അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കര്‍ഷകനാര് ? ഉത്തരം ഇതാ

അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കര്‍ഷകന്‍ ആരാണ്. ഏല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന പ്രശസ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇയാളിലെ കര്‍ഷകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവര്‍ അധികമില്ല. മറ്റാരുമല്ല ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സാണ്…