ലോക മുലയൂട്ടല്‍ ജില്ലാതല വാരാചരണം ആരംഭിച്ചു

ഇടുക്കി : ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല  ഉദ്ഘാടനവും വെബിനാറും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി …