യുക്മ – മലയാള മനോരമ ഓണവസന്തം സെപ്റ്റംബർ 26 ന്

യുക്മ – മലയാള മനോരമ ഓണവസന്തം സെപ്റ്റംബർ 26 ന് ….. വിധു പ്രതാപ്, സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ, ശ്രേയ ജയദീപ് എന്നിവരോടൊപ്പം…