നിർമല ജോർജ് ഫെലിക്സ് ഡാലസിൽ ആന്തരിച്ചു.സംസ്കാരം ജനുവരി 15 നു

ഡാലസ് :നിർമല ജോർജ് ഫെലിക്സ്(49) ഡാലസിലെ ഇർവിങ്ങിൽ ആന്തരിച്ചു;നിർമല ജോർജ്ഫെലിക്സിന്റെ ആകസ്മിക വി യോഗത്തില്‍ ഡാലസ് കേരള അസോസിയേഷന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. മലയാളി സമൂഹത്തിനു നിർമല ജോർജിന്റെ വിയോഗം തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അനശ്വര്‍ മാമ്പിള്ളി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്കു അയച്ച അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

Funeral service:Saturday, January 15, 2022 at 10:30 AM

Place: St. Alphonsa Church, 200 S. Heartz Rd, Coppell, TX 75019.
committal serviceSaturday, January 15, 12:30 pm – 1:00 pm

Place: Rolling Oaks Memorial Center, 400 Freeport Parkway, Coppell, TX 75019.

Leave Comment