മിനിമം വേതന ഉപദേശക ഉപസമിതി യോഗം

സംസ്ഥാനത്തെ മിനിമം വേതന ഉപദേശക ഉപസമിതി ഹോസ്റ്റൽസ്, സെയിൽസ് പ്രമോഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ തെളിവെടുപ്പ്…