കേരള ഐ.ടി യുടെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം ( ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സി-ഡിറ്റ്, ഐ.ടി മിഷൻ, ഇൻഫോപാർക്ക് കൊച്ചി)

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *