അമിതഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം

Spread the love

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കിഫ്‌ബി പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട തിരുവമ്പാടി- പുല്ലൂരാംപാറ- ആനക്കാംപൊയിൽ- മറിപ്പുഴ റോഡിലെ കാളിയാമ്പുഴ പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ ആയതിനാൽ പാലത്തിൽ അമിതഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ കയറുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതായി കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ്, കോഴിക്കോട്/വയനാട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *