അസാപ് കേരളയുടെ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Spread the love

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡാനന്തര ലോകക്രമത്തിൽ ആതുര ശുശ്രുഷ രംഗത്തെ പല പ്രധാന തൊഴിലുകൾക്കും പ്രസക്തി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലൊന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ആൻഡ് ബില്ലിംഗ്. വളരെ വേഗം ജോലി ലഭിക്കുന്നതും മികച്ച പ്രതിഫലവുമുള്ള ഒരു തൊഴിലാണിത്. ഈ രംഗത്തെ അവസരങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നൈപുണ്യ വികസന ഏജൻസിയായ അസാപ് കേരള അവതരിപ്പിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെഡിക്കൽ കോഡിങ് ആൻഡ് ബില്ലിംഗ് കോഴ്‌സിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. പൂർണമായും ഓൺലൈൻ കോഴ്സാണിത്. 60 ശതമാനം മാർക്കോടെയുള്ള സയൻസ് ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. 254 മണിക്കൂറാണ് കോഴ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം. കോഴ്സ് ഫീസ് 28,733 രൂപയാണ്.

കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന 70 ശതമാനം പേർക്കും അസാപ് കേരള തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാർഡിന്റെ സിഎസ്ആർ ഫണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വനിതകൾക്ക് മാത്രമായി സ്കോളർഷിപ് സൗകര്യം ഉണ്ട്. മറ്റു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്കിൽ ലോൺ സൗകര്യവും അസാപ് കേരള ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ കോഡുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിവരശേഖരമാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയുമാണ് മെഡിക്കൽ കോഡറുടെ പ്രധാന ജോലി. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ചു ഈ മേഖലയിലുള്ള കമ്പനികൾ കൂടുതലായി കേരളത്തിൽ ഓഫീസുകൾ തുറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495999713

Report :  ADARSH.R.C

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *