സീമാറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കെ.എ.എ.ആർ ടെക്നോളജീസിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ്

Spread the love

കൊച്ചി : സീമാറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കെ എ എ ആർ ടെക്നോളജീസിൽ പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ശേഷം പ്ലേസ്‌മെന്റുകളും ഉറപ്പായിരികും.

ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
മികവ് പുലർത്താനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് സീമാറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാൻസലർ പറഞു.

പ്രമുഖ ആഗോള ഐടി കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനമായ കെ എ എ ആർ ടെക്നോളജീസ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യവസായ എക്സ്പോഷർ നേടുന്നതിനും അവരുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ നേടുന്നതിനും മികച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

Report : wearecommunicators@gmail.com

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *