കേരള മീഡിയ അക്കാദമി പി.ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

Spread the love

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് 2023-24 ബാച്ച് പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം Keralamediaacademy.org-യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *