എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി ഒഴിവാക്കിയ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കേരളം തയ്യാറാക്കിയ അഡീഷണൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുറത്തിറക്കുന്നു.

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *