നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാടൊന്നാകെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെങ്ങും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്

Spread the love

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉദുമ, തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ നവകേരള സദസ്സിൽ നിന്നും..

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *