സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലഃ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും കൈപ്പറ്റേണ്ട അവസാന തീയതി മാർച്ച് 27

Spread the love

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ 2014-15 അധ്യയന വർഷത്തിന് മുമ്പ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവ്വകലാശാലയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുളളതും സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുളളതും എന്നാൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും മാർച്ച് 27ന് (27.03.2024) മുമ്പായി സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം : 9447123075

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *