മത്സ്യ കർഷക അവാർഡ് വിതരണവും മത്സ്യ കർഷക സംഗമവും സെമിനാറും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *