ലോജിക്കിന്റെ ലോജിക്കായ 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍

ലോജിക് ആരംഭിച്ചിട്ട് 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുകയാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ കമ്പനിയിലൂടെ യാത്ര ആരംഭിച്ച്, കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി സര്‍ട്ടിഫൈഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് (സിഎംഎ യുഎസ്എ),…