ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 25 വര്‍ഷം; വിപുലമായ ആഘോഷമൊരുക്കി ജില്ല

ആലപ്പുഴ: ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 25-ാം വാര്‍ഷികത്തിന്റെ  വിപുലമായ ആഘോഷപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയും. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ 25 വര്‍ഷങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി…