കൂളിമാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് 3.9 കോടി

                    കോഴിക്കോട്: പാഴൂര്‍-കൂളിമാട് റോഡില്‍ കൂളിമാട് ഭാഗം ഉയര്‍ത്തി…